Rodo - Almech

Klauzula informacyjna


 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest ALMECH s.c. z siedzibą w Radomiu.
 2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e–mail: almech@almech.com.pl, lub listownie: ul. Tarnobrzeska 11, 26-600 Radom.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy (podstawa prawna – zawarta umowa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji obowiązków publicznoprawnych – podatkowych (US) (podstawa - obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 f) RODO;
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być inne podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty współpracujące, świadczące na naszą rzecz usługi (firma kurierska, księgowość, usługi prawne).
 5. Okres przetwarzania Danych Osobowych wg celu:
  • realizacji umowy – przetwarzane będą̨ przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń́, o których mowa kodeksie cywilnym;
  • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą̨ przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
  • dochodzenia roszczeń́ – przetwarzane będą̨ aż̇ do czasu przedawnienia się̨ roszczeń́, o których mowa w kodeksie cywilnym;
  • realizacji uprawnień́ reklamacyjnych - przetwarzane będą̨ przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń́, o których mowa kodeksie cywilnym;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą̨ do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  • w wewnętrznych celach administracyjnych ADO – przetwarzane będą̨ do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów ADO lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę̨, której dane dotyczą̨;
  • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą̨ do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę̨, której dane dotyczą̨
 6. Państwa uprawnienia
  • Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz zawnioskować́ o udostępnienie informacji o przetwarzaniu Twoich danych oraz o kopię danych.
  • Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz zawnioskować́ o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.
  • Prawo do usunięcia – art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz zawnioskować́ o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych ADO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz zawnioskować́ o wstrzymanie operacji na danych.
  • Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz zawnioskować́ o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw, co do przetwarzania Twoich danych. Jednakże pamiętaj, że ALMECH s.c. jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić́ realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją̨ podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są̨ one nadrzędne wobec Twoich interesów.
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz wycofać́ uprzednio wyrażoną zgodę̨ np. na marketing.
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż̇ przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Jako osoba, której dane są̨ przetwarzane możesz wnieść́ skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać́ składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres: almech@almech.com.pl
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest np.: przedstawienie oferty, a w rezultacie zawarcie umowy/podjęcie współpracy lub rozpatrzenie reklamacji.